Rare Metals Recovery przejmuje konkurencyjny zakład przetwarzania metali

Wrocław, 20 lutego 2024 – Rare Metals Recovery (RMR), spółka z grupy kapitałowej Wastes Service Group, ogłasza kolejny etap rozwoju w sektorze recyklingu surowców strategicznych.

W ramach swojej strategii wzmacniania pozycji na rynku oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju, RMR nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa PRODIGO sp. z o.o.– Zakład Przygotowania i Przetwarzania Metali w Mirosławicach, województwo dolnośląskie. Nowa akwizycja umożliwi RMR ekspansję w obszarze recyklingu surowców kluczowych dla gospodarki, w tym miedzi, aluminium, niklu i kobaltu.

Aktualnie spółka posiada linie do recyklingu GUIDETTI, PANIZZOLO, MEWA, PRONAR, jednakże jednym z kluczowych kroków w planach rozwojowych spółki jest uruchomienie w ciągu kilku tygodni nowej linii do granulacji i separacji metali nieżelaznych i materiałów cienkościennych oraz modyfikacja istniejących linii do recyklingu i odzysku. Te inwestycje umożliwią bardziej efektywną produkcję oraz pozwolą na lepsze dostosowanie się do rosnących wymagań rynku.

Szczególny nacisk RMR kładzie na kompleksową obsługę branży automotive i pojazdów elektrycznych (EV). W kontekście dynamicznego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych oraz coraz większej roli zrównoważonych praktyk w przemyśle motoryzacyjnym, RMR zamierza dostarczać innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu surowców.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych aktualizacji dotyczących nowych usług oraz osiągnięć RMR na stronie internetowej www.RareMetalsRecovery.com. Spółka zapowiada, że w najbliższych tygodniach przedstawi jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania dedykowane branży automotive EV.
RareMetals Recovery jako część grupy kapitałowej Wastes Service Group zaangażowana jest w działalność, która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez efektywny recykling oraz odzysk strategicznych surowców, a także działa dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Działając zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zrównoważonego rozwoju, RMR kontynuuje ekspansję swojej działalności, kierując się innowacyjnością i dążeniem do doskonałości.

Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

– Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny – powiedziała dziennikarzom w Brukseli wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska po poniedziałkowym posiedzeniu Rada Unii Europejskiej ds. środowiska.

Kwestie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, monitorowania i odporności gleb oraz lasów to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach, które odbyły się 18 grudnia 2023 r. w Brukseli, udział wzięła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Głównym tematem spotkania było rozporządzenie o odpadach oraz odpadach opakowaniowych, które – jak podkreśliła wiceminister – ma duże znaczenie dla Polski. Wyjaśniała, że jego celem jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby „raczej zapobiegać powstawaniu odpadów, niż zajmować się nimi”.

– Polska stoi na stanowisku, że cele gospodarki obiegu zamkniętego powinny być jak najbardziej ambitne, a przede wszystkim realistyczne, mierzalne, technicznie wykonalne i zrównoważone, czyli uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne. Przejście na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wymaga zarówno uwzględnienia potrzeb biznesu i społeczeństwa, jak i odpowiedniej edukacji społeczeństwa – mówiła w trakcie posiedzenia wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Ekoroprojektowanie

Sowińska zaznaczyła, że prze przedsiębiorcami stoi duże wyzwanie. – Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny. Oczywiście jest przewidziany pewien okres dostosowawczy. Chciałabym, aby konsultacje z przedsiębiorcami zaczęły się jak najwcześniej, tak żebyśmy przygotowali naszych polskich przedsiębiorców do tych zmian – powiedziała wiceminister.Wiceministra podkreślała, że projektując przepisy należy unikać niepotrzebnej standaryzacji opakowań.

– Widzimy pewne trudności w realnej możliwości osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na mieszkańca i w zakresie opakowań nadających się do recyklingu. Dlatego postulujemy przesunięcie terminów osiągnięcia celów w tym zakresie o 5 lat – zaznaczyła.

Środki z KPO na transformacje energetyczną

Pytana o zaliczkę w wysokości 5 mld euro z KPO dla Polski podkreśliła, że te środki tafią przede wszystkim na transformację energetyczną, zapobieganie powstawania smogu np. poprzez termomodernizację domów, wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. – Ważna kwestia to sieci przesyłowe, tak żebyśmy umożliwili rozwój OZE, w tym również wiatraków, w Polsce. To kwestie, które dopiero raczkują w Polsce, jak np. technologie wodorowe, które są niezwykle ważne z punktu widzenia magazynowania energii z OZE – podkreśliła Sowińska.

Źródło: https://portalkomunalny.pl/unijne-rozporzadzenie-dot-odpadow-bedzie-duzym-wyzwaniem-dla-przedsiebiorcow-550592/

Relacja z 27 Kongresu Ochrony Środowiska #envicon

Kongres ENVICON jest jednym z najbardziej wpływowym wydarzeniem dla branży ochrony środowiska w Polsce. Od lat, konsekwentnie gromadzi ekspertów, przedsiębiorców i naukowców, by za sprawą wspólnego dialogu wskazać tematy kluczowe dla branży. 27 edycja kongresu odbyła się we Wrocławiu, a Grupa Kapitałowa Wastes Service była partnerem specjalnym tego ważnego wydarzenia.

Gospodarka odpadami z perspektywy legislacyjnej

Najważniejszym elementem Kongresu były panele dyskusyjne, gdzie eksperci branży poruszali tematykę gospodarki komunalnej i odpadowej.

Daniel Chojnacki – z Kancelarii „Domański Zakrzewski Palinka” szczegółowo analizował, jakie wyzwania stawiają przed przedsiębiorcami obecne dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy SUP, systemu kaucyjnego, ROP, KPGO oraz rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Kolejnym istotnym punktem były zmiany planowane na 2025 rok w Europie, związane z obowiązkiem selektywnej zbiórki tekstyliów. Prelegenci przedstawili, jakie konkretne kroki podejmuje Unia Europejska w kierunku recyklingu tekstyliów i jakie przepisy wprowadzane są w celu zwiększenia efektywności tego procesu.

Niebagatelne znaczenie miała również kwestia zmiany spojrzenia na odpady jako surowce. Robert Makieła – Prezes Grupy Kapitałowej Wastes Service podkreślił, jak istotne jest przewartościowanie podejścia do odpadów i skierowanie ich w kierunku rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Sesja skupiła się również na kwestiach związanych z BDO, raportowaniem, szarą strefą oraz transparentnością rynku gospodarki odpadami. Analizowano, jakie wyzwania stawia przed przedsiębiorcami rynek odpadów i jakie środki można podjąć, aby zwiększyć transparentność tego sektora.

Ostatnie punkty sesji dotyczyły kształtowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące roli prywatnych przedsiębiorców, przyszłego kształtu prawa, kompetencji organów kontrolujących oraz niezbędnych inwestycji. Ponadto, omówiono problem transgranicznego transportu odpadów, zwracając uwagę na jego aspekty prawne i praktyczne.

Wydarzenie to stanowiło istotny wkład w dyskusję na temat gospodarki odpadami, przybliżając uczestnikom aktualne kwestie legislacyjne oraz wytyczając możliwe kierunki rozwoju w tej ważnej dziedzinie.

Niezależność energetyczna

W kolejnym panelu szerzej poruszano zagadnienie niezależności energetycznej Polski z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Pierwsze światło padło na kwestię transformacji energetycznej Polski i związanej z nią kwestii, czy możliwe jest zbudowanie kraju bezpiecznego pod względem energetycznym, pozbawionego zależności od paliw kopalnych. W trakcie dyskusji poruszano tematy dotyczące potencjalnych wyzwań i korzyści wynikających z takiego procesu, a także analizowano różne scenariusze rozwoju energetycznego.

Istotnym aspektem sesji była rozmowa na temat odzyskiwania energii z odpadów. Prelegenci omówili metody oraz technologie, które mogą przyczynić się do skutecznego odzyskiwania energii ze zgromadzonych odpadów, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Dużą uwagę poświęcono termicznemu przekształcaniu odpadów oraz roli zakładów WtE (Waste-to-Energy) w tym procesie. Przedstawiono plany budowy i modernizacji instalacji WtE, zwracając uwagę na innowacyjne podejścia oraz technologie stosowane w tym obszarze.

W kontekście globalnych trendów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, omówiono również kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy sesji analizowali, jakie możliwości niesie ze sobą rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz jakie wyzwania stawia przed sektorem energetycznym.

Prelegenci omówili zmiany i dostosowania, które są konieczne w świetle dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się realiów rynkowych.

Uczestnicy sesji analizowali, jakie możliwości niesie ze sobą rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz jakie wyzwania stawia przed sektorem energetycznym.

Punktem poruszonym na sesji była także aktualizacja Krajowego Planu Energetycznego i Krajowego Planu Emitowania i Korzystania z Ciepła w zakresie elektroenergetyki. Prelegenci omówili zmiany i dostosowania, które są konieczne w świetle dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się realiów rynkowych.

Całość wydarzenia stanowiła istotny wkład w debatę publiczną dotyczącą dwóch kluczowych dziedzin, które mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości Polski. Dzięki przedstawionym zagadnieniom i wnioskom, uczestnicy zyskali inspirację do dalszych działań i podejmowania decyzji mających na celu zrównoważony rozwój kraju. Jesteśmy dumni, że grupa kapitałowa Wastes Service została zaproszona jako partner specjalny Envicon. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda nam się wdrożyć trendy #ochronysrodowiska, które efektywnie wpłyną na tematykę ochrony środowiska w Polsce i na Świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo relacji z wydarzenia:

Kongres ENVICON

Kongres ENVICON stanowi niezaprzeczalnie największe i najbardziej renomowane wydarzenie poświęcone kwestiom ochrony środowiska w Polsce. Od wielu lat przyciąga ekspertów z różnych dziedzin, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych oraz organizacji branżowych. 🌍✨
Nieustannie inspiruje do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukuje w zakresie ochrony naszej planety. 🌿🌐 Dodatkowo, atmosfera podczas kongresu sprzyja nawiązywaniu cennych kontaktów i wymianie innowacyjnych pomysłów. 💡🤝
W tej edycji chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami na temat #zrownowazonyrozwoj#ochronasrodowiska w Polsce.♻
Oczywiście podzielimy się relacją z nadchodzącego wydarzenia.
Do zobaczenia 12-13 grudnia we Wrocławiu! ✅
Wastes Service & Rare Metals Green Recovery Organizacja Odzysku
#ENVICON #OchronaŚrodowiska #ZrównoważonyRozwój #InnowacjeEkologiczne #NetworkingŚrodowiskowy

Wyścig o czerwony metal

Transformacja energetyczna nie uda się bez miedzi. Dzięki KGHM Polska jest bezpieczna, jeśli chodzi o dostęp do złóż tego pierwiastka.

Rolę czerwonego metalu w gospodarce podkreśla polityka surowcowa państwa do 2050 r., przyjęta w ubiegłym roku. Miedź została tam wskazana jako niezbędna do stabilnego rozwoju, zwłaszcza branży energetycznej. Takie podejście jest zgodne ze światowymi trendami – jak zapewniają analitycy Goldman Sachs w raporcie „Global Markets Daily: The Growing Influence of Green Capex on Copper Fundamentals”, w 2030 roku blisko 20 proc. światowego popytu na ten surowiec będą generować projekty związane z zieloną transformacją i bezpieczeństwem energetycznym.

Także największa gospodarka świata – USA – podkreśla rolę miedzi. Niedawno tamtejszy Departament Energii zdecydował o wpisaniu czerwonego metalu na listę surowców krytycznych. W Polsce mamy zapewniony dostęp do tego surowca, gdyż obecnie wydobycie miedzi ze złóż KGHM na Dolnym Śląsku stanowi 50 proc. ogólnej produkcji górniczej miedzi w UE.

Paliwo dla innowacji

Jednym z motorów zapewniających zapotrzebowanie na miedź jest na naszym kontynencie jest Zielony Ład, zakładający zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Bez miedzi jego realizacja nie będzie możliwa, gdyż do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Europie potrzeba 22 mln ton miedzi.

Ma ona kluczowe znaczenie w wielu innowacjach technologicznych, w tym związanych z zieloną energią. Jest wykorzystywana jest w turbinach elektrowni wiatrowych, czy w elektromobilności.

Obecnie, przy rosnących cenach ropy naftowej i potrzebie znalezienia bardziej zrównoważonych źródeł energii, energia wiatrowa nigdy nie była tak popularna. Ogromne farmy wiatrowe z turbinami i indywidualne jednostki wytwarzające energię stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ coraz więcej osób stara się zrównoważyć skutki zmian klimatycznych. I tu miedź odgrywa ważną rolę. Przykładowo, pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony miedzi, a budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wymaga od 3,1 do 4,5 t tego surowca. Stosunkowo gruba, ale miękka miedź jest preferowana do stosowania w ogniwach krzemowych w celu zmniejszenia ich kruchości i zwiększenia przepustowości.

Już w 2017 r. Bank Światowy prognozował, że do 2050 r. rozwijająca się produkcja turbin wiatrowych potrzebować będzie o 300 proc. więcej metali, o 200 proc. więcej metali będzie konieczne do wytwarzania paneli słonecznych i aż o 1000 proc. wzrośnie zapotrzebowanie na metale niezbędne do produkcji akumulatorów – czyli również miedzi.

Miedź a motoryzacja

Rozwój rynku samochodów elektrycznych będzie miał znaczący wpływ na popyt na miedź. I nie chodzi tu tylko o same pojazdy elektryczne (ich akumulatory i systemy sterowania), ale również o infrastrukturę elektryczną potrzebną do ich zasilania.

Bank Światowy przewiduje, że do 2027 roku branża pojazdów elektrycznych będzie potrzebowała 1,74 mln ton miedzi. Do wyprodukowania pojazdu z napędem elektrycznym potrzeba nawet cztery razy więcej tego surowca niż w przypadku auta spalinowego (83 kg zamiast 23 kg). A ich światowa produkcja cały czas rośnie, według EY w 2022 r. powstało 10 mln aut, za niecałe 20 lat będzie to 70 mln rocznie.

Nie można więc się nie zgodzić z opinią przedstawioną przez Franka Holmesa, szefa firmy inwestycyjnej US Global Investors na łamach amerykańskiego Forbesa, że „obecnie trwa na świecie wyścig po czerwony metal, a miedź to niewątpliwie metal przyszłości”.

Źródło: KGHM / https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/11489009/wyscig-oczerwony-metal.html

Szwedzka firma wprowadza przełomową baterię

Northvolt wprowadziło na rynek najnowocześniejszą baterię sodowo-jonową o wydajności 160 Wh/kg. To duża zmiana, ponieważ dotychczas magazynowanie energii odbywało się głównie za pomocą baterii litowo-jonowych.

Nowoczesna bateria ma być wykorzystana w magazynach energii, produkowanych w sposób zrównoważony dla środowiska i efektywny kosztowo. Ogniwo zostało przetestowane w Northvolt Labs w Västerås w Szwecji, kampusie zajmującym się badaniami, rozwojem oraz industrializacją. Uzyskało najlepszą w swojej klasie gęstość energii wynoszącą ponad 160 watogodzin na kilogram.

Źródło: https://www.wnp.pl/energetyka/szwedzka-firma-wprowadza-przelomowa-baterie,776712.html

Nowe przepisy UE dla bardziej ekologicznych i etycznych baterii

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20220228STO24218/nowe-przepisy-ue-dla-bardziej-ekologicznych-i-etycznych-baterii


Baterie stają się strategicznym rynkiem, dlatego Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które mają rozwiązać związane z nimi kwestie środowiskowe, etyczne i społeczne.

Według przewidywań, do 2030 r. po drogach UE będzie jeździć co najmniej 30 milionów bezemisyjnych pojazdów elektrycznych. Chociaż oczekuje się, że samochody elektryczne znacznie zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, mają też szkodliwy dla środowiska minus: baterie.

14 czerwca Parlament Europejski przyjął aktualizację unijnej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, aby zapewnić możliwość ponownego wykorzystania, regeneracji lub recyklingu baterii i akumulatorów po zakończeniu ich eksploatacji.

Nowe przepisy są powiązane z unijnym planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategią przemysłową UE. Mają obejmować cały cykl życia produktu, od projektu, przez konsumpcję, aż do recyklingu.

Po formalnym zatwierdzeniu przez Radę nowe przepisy wejdą bezpośrednio w życie. Pozwolą na bardziej zrównoważone, wydajne i trwałe baterie.

Nowa kategoria baterii

Europosłowie wezwali do wprowadzenia nowej kategorii baterii – do 'lekkich środków transportu’, takich jak e-rowery czy e-skutery, ze względu na ich coraz większe użytkowanie i rozwój technologiczny. Nowa kategoria zostanie wprowadzona w dodatku do istniejących już kategorii baterii: przenośnych, samochodowych i przemysłowych.

Infografika przedstawiająca cztery kategorie baterii w UE: akumulatory samochodowe, baterie do lekkich środków transportu, przemysłowe i przenośne
Cztery kategorie baterii w UE: akumulatory samochodowe, baterie do lekkich środków transportu, przemysłowe i przenośne 

Baterie: strategiczny rynek dla UE

Do 2030 r. światowe zapotrzebowanie na baterie ma wzrosnąć 14-krotnie, a UE może odpowiadać za 17% tego zapotrzebowania. Wynika to głównie z rozwoju gospodarki cyfrowej, energii odnawialnej i mobilności niskoemisyjnej. Wzrost liczby pojazdów elektrycznych korzystających z baterii sprawi, że rynek ten stanie się strategiczny w skali globalnej.

Ograniczanie śladu węglowego baterii

Baterie będą musiały być opatrzone etykietą, która będzie informować o ich śladzie węglowym, tak aby ich wpływ na środowisko był bardziej przejrzysty. Będzie to obowiązkowe dla baterii do pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2kWh. Dodatkowo obejmie cały okres eksploatacji akumulatorów oraz baterii i zagwarantuje, że nowe będą zawierały minimalne poziomy niektórych surowców.

Infografika przedstawiająca poziom recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych w UE (51%) oraz w poszczególnych krajach UE w 2019 r. Chorwacja, Polska i Luksemburg mają najwyższy poziom recyklingu. Najniższy - Portugalia, Estonia i Malta.
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych w UE (51%) oraz w poszczególnych państwach członkowskich. 

Zwiększenie recyklingu baterii

W 2020 r., prawie połowa (47%) przenośnych baterii i akumulatorów sprzedanych w UE zostało zebranych w celu recyklingu. Dla każdego typu baterii istnieją określone procesy recyklingu ze względu na różne metale i związki chemiczne wykorzystywane do ich produkcji.

Bardziej rygorystyczne cele dotyczące zbierania zostały zawarte w nowych przepisach dotyczących baterii przenośnych (45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r.) oraz baterii do lekkich środków transportu (51% do 2028 r., 61% do 2031 r.).

Ponadto wszystkie odpady z baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i do pojazdów elektrycznych należy zbierać bez opłat dla użytkowników końcowych, niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, stanu, marki lub pochodzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami minimalne poziomy odzyskanego kobaltu (16%), ołowiu (85%), litu (6%) i niklu (6%) z odpadów produkcyjnych i konsumenckich muszą być ponownie wykorzystane w nowych bateriach.

Problemy w kestii surowców do produkcji baterii

Produkcja baterii jest w dużym stopniu uzależniona od importu kluczowych surowców, zwłaszcza kobaltu, litu, niklu i manganu, które mają znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Aby przeciwdziałać łamaniu praw człowieka i zapewnić bardziej etyczne pozyskiwanie baterii, nowe przepisy wprowadzają obowiązek należytej staranności dla ich producentów. Będą oni musieli spełnić wymogi dotyczące społecznego i środowiskowego ryzyka związanego z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami i surowcami wtórnymi. Wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE, z wyjątkiem MŚP, będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia tej polityki należytej staranności.

Uproszczenie wyjmowania i wymiany baterii

Nowe przepisy przewidują, że baterie będą łatwiejsze do wyjęcia i wymiany oraz zapewnią konsumentom lepsze informacje. Przenośne baterie w urządzeniach powinny być zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli je łatwo wyjąć i wymienić. Wymóg ten stanie się obowiązkowy 3,5 roku po wejściu przepisów w życie. Podane zostanie więcej informacji dotyczących pojemności, wydajności, trwałości, składu chemicznego, a także symbolu „selektywnej zbiórki” baterii.

Porozumienie CATL i koncernu Stellantis. Lokalnie produkowane ogniwa LFP dla europejskich aut

Koncern Stellantis i chiński CATL ogłosiły porozumienie, z którego wynika, że gigant motoryzacyjny będzie odbierał od CATL ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe i zbudowane w oparciu o nie moduły, które trafią do samochodów elektrycznych przeznaczonych na rynek europejski. Ogniwa mają być wytwarzane lokalnie. Oba przedsiębiorstwa rozważają też uruchomienie joint-venture, które zajmie się produkcją ogniw Li-ion. Współpraca ma być długoterminowa.

Stellantis zabezpiecza sobie dostęp do tańszych ogniw

Nowe ogniwa będą wykorzystywane w autach segmentów B i C, zarówno modelach z niższymi nadwoziami i crossoverach (źródło). Dziś byłyby to m.in. Jeep Avenger, Peugeot E-2008, Opel Astra Electric czy Peugeot E-3008. W przyszłości może chodzić o małą Alfę Romeo wyjeżdżającą z Tych czy Citroena e-C3 Aircross/SUV, które mają zadebiutować w 2024 roku – chociaż warto tutaj zastrzec, że firmy nie podały daty startu współpracy, a przy „lokalnym źródle” mówimy o fabryce, czyli perspektywie co najmniej dwu- lub trzyletniej.

Ogniwa LFP mają niższe gęstości energii niż klasyczne Li-ion z katodami opartymi na niklu, ale są tańsze. W dodatku już w tym roku CATL planuje stopniowe zastąpienie klasycznych LFP ogniwami LMFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowymi domieszkowanymi manganem. Zgodnie z deklaracjami producenta koszty ich produkcji powinny być zbliżone przy wyższej gęstości energii (0,21-0,23 kWh/kg dla LMFP) i większej wytrzymałości na niskie temperatury.

Koncern Stellantis zakłada, że najpóźniej od 2030 roku będzie sprzedawał w Europie wyłącznie auta elektryczne w segmencie samochodów osobowych. W Stanach Zjednoczonych udział elektryków (auta osobowe plus pickupy) w tym samym czasie ma wynieść 50 procent. Na Starym Kontynencie do rezygnacji z silników spalinowych dojdzie w większości marek w drugiej połowie dekady, zakup nowego spalinowego Fiata ma być niemożliwy już w 2028 roku.

Źródło: https://elektrowoz.pl/magazyny-energii/porozumienie-catl-i-koncernu-stellantis-lokalnie-produkowane-ogniwa-lfp-dla-europejskich-aut/

Akumulatory litowo-jonowe znikają z rynku. Chińczycy pokazują alternatywę

Jeszcze niedawno wydawało się, że akumulatory litowo-jonowe będą stanowiły standard przez długie lata. Analizy wykonane przez naukowców z Tsinghua University sugerują, iż powoli ten wariant jest wypierany przez inne.

Jeden z pomysłów zakłada zastępowanie anod grafitowych przy pomocy litowo-metalowych. Projektowane w ten sposób baterie powinny cechować się wyższą gęstością energii, choć jednocześnie nie dało się nie zauważyć problemów w postaci obniżonej stabilności oraz podatności na reagowanie z elektrolitem. W konsekwencji takie akumulatory okazują się niezadowalająco żywotne. 

Szczegółowe ustalenia chińskich inżynierów, którzy zwrócili uwagę na SEI, czyli tzw. interfazę między ciałem stałym a elektrolitem. Takowa mogłaby w teorii ograniczać reakcje uboczne mające negatywny wpływ na długość życia baterii. Zdaniem azjatyckich badaczy kluczem do sukcesu może być ASEI – sztuczna stała interfaza elektrolitu. Z jej udziałem można ograniczyć negatywny wpływ na anodę litowo-metalową. Gdyby tak się stało, można byłoby realnie myśleć o produkowaniu akumulatorów stosowanych w elektrycznych pojazdach czy do magazynowania zasobów dostarczanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły na temat ostatnich ustaleń zostały zaprezentowane na łamach Energy Materials and Devices. Interfaza typu ciało stałe-elektrolit zazwyczaj powstaje na powierzchni litu w czasie pracy baterii. Poza tym tworzą się dendryty, czyli szkodliwe mikrostruktury, potęgujące ryzyko uszkodzenia akumulatorów oraz negatywnie wpływające na ich żywotność. Jako że oba te problemy dotyczą baterii litowo-metalowych, to naukowcy szukają sposobów na ich zwalczenie. W toku prowadzonych analiz uznali, że potrzebne będzie ujednolicenie dystrybucji jonów litu.

Akumulatory litowo-jonowe były przez długie lata kluczowym wariantem, ale ostatnio naukowcy skupiają więcej uwagi na alternatywnych rozwiązaniach

Zdaniem naukowców taki zabieg powinien przełożyć się na ograniczenie powstawania dendrytów, czyli spadek awaryjności akumulatorów. Poza tym, badania wykazały, że przełom w dystrybucji jonów litu oraz zapewnienie izolacji elektrycznej warstw powinny pomóc w utrzymaniu integralności całej struktury. Jakby tego było mało, zmniejszenie naprężeń między interfejsem elektrody i elektrolitu powinno poprawić łączność między warstwami, co także ma korzystny wpływ na akumulatory. 

Jak sądzą członkowie zespołu badawczego, najlepsze efekty powinno przynieść zastosowanie nieorganiczno-hybrydowych oraz polimerowych warstw ASEI. Te pierwsze okazują się szczególnie przydatne ze względu na zmniejszenie grubości warstwy i zauważalną poprawę dystrybucji składników w warstwach. W efekcie wzrasta wydajność akumulatorów. Z kolei wariant numer dwa jest związany z rozbudowanymi możliwościami regulacji wytrzymałości i elastyczności. Poza tym cechują się kompatybilnością, co jest rzadko spotykane w innych przypadkach. Jeśli chodzi o wyzwania czekające na inżynierów zajmujących się tymi badaniami, to bez wątpienia będą musieli oni poprawić przyczepność warstw ASEI do powierzchni metalu oraz popracować nad stabilnością w warstwach i ograniczeniem grubości warstw, aby zwiększyć gęstość energii metalowych elektrod.

Źródło: CHIP.pl
Link: https://www.chip.pl/2023/11/akumulatory-litowo-jonowe-nadchodza-alternatywy