Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

– Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny – powiedziała dziennikarzom w Brukseli wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska po poniedziałkowym posiedzeniu Rada Unii Europejskiej ds. środowiska.

Kwestie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, monitorowania i odporności gleb oraz lasów to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach, które odbyły się 18 grudnia 2023 r. w Brukseli, udział wzięła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Głównym tematem spotkania było rozporządzenie o odpadach oraz odpadach opakowaniowych, które – jak podkreśliła wiceminister – ma duże znaczenie dla Polski. Wyjaśniała, że jego celem jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby „raczej zapobiegać powstawaniu odpadów, niż zajmować się nimi”.

– Polska stoi na stanowisku, że cele gospodarki obiegu zamkniętego powinny być jak najbardziej ambitne, a przede wszystkim realistyczne, mierzalne, technicznie wykonalne i zrównoważone, czyli uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne. Przejście na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wymaga zarówno uwzględnienia potrzeb biznesu i społeczeństwa, jak i odpowiedniej edukacji społeczeństwa – mówiła w trakcie posiedzenia wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Ekoroprojektowanie

Sowińska zaznaczyła, że prze przedsiębiorcami stoi duże wyzwanie. – Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny. Oczywiście jest przewidziany pewien okres dostosowawczy. Chciałabym, aby konsultacje z przedsiębiorcami zaczęły się jak najwcześniej, tak żebyśmy przygotowali naszych polskich przedsiębiorców do tych zmian – powiedziała wiceminister.Wiceministra podkreślała, że projektując przepisy należy unikać niepotrzebnej standaryzacji opakowań.

– Widzimy pewne trudności w realnej możliwości osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na mieszkańca i w zakresie opakowań nadających się do recyklingu. Dlatego postulujemy przesunięcie terminów osiągnięcia celów w tym zakresie o 5 lat – zaznaczyła.

Środki z KPO na transformacje energetyczną

Pytana o zaliczkę w wysokości 5 mld euro z KPO dla Polski podkreśliła, że te środki tafią przede wszystkim na transformację energetyczną, zapobieganie powstawania smogu np. poprzez termomodernizację domów, wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. – Ważna kwestia to sieci przesyłowe, tak żebyśmy umożliwili rozwój OZE, w tym również wiatraków, w Polsce. To kwestie, które dopiero raczkują w Polsce, jak np. technologie wodorowe, które są niezwykle ważne z punktu widzenia magazynowania energii z OZE – podkreśliła Sowińska.

Źródło: https://portalkomunalny.pl/unijne-rozporzadzenie-dot-odpadow-bedzie-duzym-wyzwaniem-dla-przedsiebiorcow-550592/

Relacja z 27 Kongresu Ochrony Środowiska #envicon

Kongres ENVICON jest jednym z najbardziej wpływowym wydarzeniem dla branży ochrony środowiska w Polsce. Od lat, konsekwentnie gromadzi ekspertów, przedsiębiorców i naukowców, by za sprawą wspólnego dialogu wskazać tematy kluczowe dla branży. 27 edycja kongresu odbyła się we Wrocławiu, a Grupa Kapitałowa Wastes Service była partnerem specjalnym tego ważnego wydarzenia.

Gospodarka odpadami z perspektywy legislacyjnej

Najważniejszym elementem Kongresu były panele dyskusyjne, gdzie eksperci branży poruszali tematykę gospodarki komunalnej i odpadowej.

Daniel Chojnacki – z Kancelarii „Domański Zakrzewski Palinka” szczegółowo analizował, jakie wyzwania stawiają przed przedsiębiorcami obecne dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy SUP, systemu kaucyjnego, ROP, KPGO oraz rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Kolejnym istotnym punktem były zmiany planowane na 2025 rok w Europie, związane z obowiązkiem selektywnej zbiórki tekstyliów. Prelegenci przedstawili, jakie konkretne kroki podejmuje Unia Europejska w kierunku recyklingu tekstyliów i jakie przepisy wprowadzane są w celu zwiększenia efektywności tego procesu.

Niebagatelne znaczenie miała również kwestia zmiany spojrzenia na odpady jako surowce. Robert Makieła – Prezes Grupy Kapitałowej Wastes Service podkreślił, jak istotne jest przewartościowanie podejścia do odpadów i skierowanie ich w kierunku rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Sesja skupiła się również na kwestiach związanych z BDO, raportowaniem, szarą strefą oraz transparentnością rynku gospodarki odpadami. Analizowano, jakie wyzwania stawia przed przedsiębiorcami rynek odpadów i jakie środki można podjąć, aby zwiększyć transparentność tego sektora.

Ostatnie punkty sesji dotyczyły kształtowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące roli prywatnych przedsiębiorców, przyszłego kształtu prawa, kompetencji organów kontrolujących oraz niezbędnych inwestycji. Ponadto, omówiono problem transgranicznego transportu odpadów, zwracając uwagę na jego aspekty prawne i praktyczne.

Wydarzenie to stanowiło istotny wkład w dyskusję na temat gospodarki odpadami, przybliżając uczestnikom aktualne kwestie legislacyjne oraz wytyczając możliwe kierunki rozwoju w tej ważnej dziedzinie.

Niezależność energetyczna

W kolejnym panelu szerzej poruszano zagadnienie niezależności energetycznej Polski z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Pierwsze światło padło na kwestię transformacji energetycznej Polski i związanej z nią kwestii, czy możliwe jest zbudowanie kraju bezpiecznego pod względem energetycznym, pozbawionego zależności od paliw kopalnych. W trakcie dyskusji poruszano tematy dotyczące potencjalnych wyzwań i korzyści wynikających z takiego procesu, a także analizowano różne scenariusze rozwoju energetycznego.

Istotnym aspektem sesji była rozmowa na temat odzyskiwania energii z odpadów. Prelegenci omówili metody oraz technologie, które mogą przyczynić się do skutecznego odzyskiwania energii ze zgromadzonych odpadów, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Dużą uwagę poświęcono termicznemu przekształcaniu odpadów oraz roli zakładów WtE (Waste-to-Energy) w tym procesie. Przedstawiono plany budowy i modernizacji instalacji WtE, zwracając uwagę na innowacyjne podejścia oraz technologie stosowane w tym obszarze.

W kontekście globalnych trendów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, omówiono również kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy sesji analizowali, jakie możliwości niesie ze sobą rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz jakie wyzwania stawia przed sektorem energetycznym.

Prelegenci omówili zmiany i dostosowania, które są konieczne w świetle dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się realiów rynkowych.

Uczestnicy sesji analizowali, jakie możliwości niesie ze sobą rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz jakie wyzwania stawia przed sektorem energetycznym.

Punktem poruszonym na sesji była także aktualizacja Krajowego Planu Energetycznego i Krajowego Planu Emitowania i Korzystania z Ciepła w zakresie elektroenergetyki. Prelegenci omówili zmiany i dostosowania, które są konieczne w świetle dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się realiów rynkowych.

Całość wydarzenia stanowiła istotny wkład w debatę publiczną dotyczącą dwóch kluczowych dziedzin, które mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości Polski. Dzięki przedstawionym zagadnieniom i wnioskom, uczestnicy zyskali inspirację do dalszych działań i podejmowania decyzji mających na celu zrównoważony rozwój kraju. Jesteśmy dumni, że grupa kapitałowa Wastes Service została zaproszona jako partner specjalny Envicon. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda nam się wdrożyć trendy #ochronysrodowiska, które efektywnie wpłyną na tematykę ochrony środowiska w Polsce i na Świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo relacji z wydarzenia:

Kongres ENVICON

Kongres ENVICON stanowi niezaprzeczalnie największe i najbardziej renomowane wydarzenie poświęcone kwestiom ochrony środowiska w Polsce. Od wielu lat przyciąga ekspertów z różnych dziedzin, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych oraz organizacji branżowych. 🌍✨
Nieustannie inspiruje do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukuje w zakresie ochrony naszej planety. 🌿🌐 Dodatkowo, atmosfera podczas kongresu sprzyja nawiązywaniu cennych kontaktów i wymianie innowacyjnych pomysłów. 💡🤝
W tej edycji chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami na temat #zrownowazonyrozwoj#ochronasrodowiska w Polsce.♻
Oczywiście podzielimy się relacją z nadchodzącego wydarzenia.
Do zobaczenia 12-13 grudnia we Wrocławiu! ✅
Wastes Service & Rare Metals Green Recovery Organizacja Odzysku
#ENVICON #OchronaŚrodowiska #ZrównoważonyRozwój #InnowacjeEkologiczne #NetworkingŚrodowiskowy